17
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
28269
2607
1

dec 24, 1854 - Граѓанска литература

Description:

Во средината на XIX век се забележуваат почетоците на граѓанската литератува во Македонија. Кај македонскиот народ многу пораснал интересот за народна литература. Во овој период се јавуваат многу македонски собирачи. Почетоците на собирањето на македонски умотворби се поврзани со браќата Миладиновци.
- освен браќата Миладиновци, во собирачката дејност се истакнал Марко Цепенков.

Added to timeline:

15 Sep 2017
0
0
288
Проект по историја на јазикот
Изработиле: Марија Саздовска и Илина Јанева IX 3 одд

Date:

dec 24, 1854
Now
~ 164 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy