13
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
28269
2607
1

dec 24, 1854 - Граѓанска литература

Description:

Во средината на XIX век се забележуваат почетоците на граѓанската литератува во Македонија. Кај македонскиот народ многу пораснал интересот за народна литература. Во овој период се јавуваат многу македонски собирачи. Почетоците на собирањето на македонски умотворби се поврзани со браќата Миладиновци.
- освен браќата Миладиновци, во собирачката дејност се истакнал Марко Цепенков.

Added to timeline:

11 months ago
0
0
220
Проект по историја на јазикот
Изработиле: Марија Саздовска и Илина Јанева IX 3 одд

Date:

dec 24, 1854
Now
~ 163 years ago

Images:

FeedbackAboutTermsPrivacy