13
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
29009
2688
2

sep 12, 1853 - การยกเลิกการเป็นทาส การก่อสร้างทางรถไฟ จัดตั้งบริการไปรษณีย์และโทรเลข การจัดตั้งระบบการปกครอง ระบบโรงเรียน การกระจายอำนาจ การปฏิรูป กฎหมายและศาล การปฏิรูประบบ การดูแลรักษาของประเทศไทย เป็นอิสระจาก จักรวรรดินิยมตะวันตก

Added to timeline:

11 months ago
1
0
159
Thai Kings

Date:

sep 12, 1853
Now
~ 165 years ago
FeedbackAboutTermsPrivacy